Leadership

The WIOTC Presidium & Secretariat

Leadership

The WIOTC Presidium

The presidium of world internet of things convention is held by many international organizations and governments of countries or regions, principals of organizations and government departments will as the presidium or head position to attend the convention. At present, the presidium members are from the World Chinese Business Alliance, United World Chinese Association, the French Chinese Association, the ministry of industry and information technology of PRC.

Presidium of the WIOTC

Chairman: He Xuming

Co-Chairs: Gianni Picco, Wu Ming (Korea), Zhang Xiaogang, Marielza Oliveira (TBD), Shi Dinghuan, Li Bohu, Lermontov Mikhail (Russia)

Executive Vice Chairman: Zhang Hua, Wang Feng, Su Tao, Harvey Dzodin (USA), Shen Jie

Vice Chairman: Huong TAN (France), Lucien Tjon  (Netherlands), Weiwei (Germany), Donald Lim (Malaysia), Wang Pengfei (USA), Zhou Yicheng (Japan), Liang Zi, Chen Dalong (France), Zhang Qi, Wang Hanhua (Singapore, alternate), Zhao Feng (alternate), Imad Moustapha (Syria), Zemir Awan (Pakistan), Zhang Yi (EU), Sun Xiaohua (China), Wang Zhiguo (TBD), Vitaly Nedelskiy (Russia), Sandeep Kumar Bhalotia (India), Yavuz Onay (Turkey), Hu Shiying, Abdul Majid (Malaysia), Zhang Yachao, Xu Wenjie, Zheng Tieqiang, He Qiang(Johnny Ho)

The WIOTC Secretariat

The secretariat of WIOTC is under the leadership of the presidium; its members are constituted by the presidium of institutions.

Secretariat of the WIOTC

Executive Secretary: He Qiang (Johnny Ho, China), Zhang Fan (Netherlands), Sofia (Germany), Li Jing (Switzerland), Wu Peijuan (China)

Deputy Secretary-General: Pierre BARROUX (France), Bao Limei, Gao Fangzhi, Zhang Fan (female), Rubnawaz Bajaw (Pakistan), Zhang Xiaoxiong, Jiang Changwen, Wu Weitao, Su De (TBD), Zhao Lihui, Shen Jianhe, Ren Bo, Wu Shixi